Disclaimer


Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op iedere webpagina van de website campingtwekken.nl. Door een van de webpagina’s te gebruiken stemt u als gebruiker in met deze disclaimer.

Gebruik van de Camping ‘t Wekken website
De informatie op de webpagina is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de webpagina worden ontleend. Hoewel Camping ‘t Wekken zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen, onderhouden en actualiseren van de webpagina en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Camping ‘t Wekken niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Camping ‘t Wekken garandeert evenmin dat de webpagina foutloos of ononderbroken zal functioneren. Camping ‘t Wekken wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de webpagina uitdrukkelijk van de hand.

U zult Camping ‘t Wekken, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief onder meer de kosten voor rechtsbijstand en accountants die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Camping ‘t Wekken links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Camping ‘t Wekken aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Camping ‘t Wekken niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Camping ‘t Wekken behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de webpagina aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s). U mag informatie op de webpagina afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Het is echter niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camping ‘t Wekken of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
Camping ‘t Wekken behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Camping ‘t Wekken de toegang tot de webpagina monitoren.

Wijzigingen
Camping ‘t Wekken behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over deze disclaimer, kunt u ons benaderen via info@campingtwekken.nl.