Privacyverklaring


Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?

Dit is de privacyverklaring van Camping ‘t Wekken, gevestigd te Kerkwerve gemeente Schouwen-Duiveland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69966621 (hierna: “’t Wekken”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens ‘t Wekken verwerkt wanneer u onder andere de website https://www.campingtwekken.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Contactgegevens
Camping ‘t Wekken
Kerkweg 18
4321 AC Kerkwerve
0111 416 703
info@campingtwekken.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
1.1. Wanneer u campingtwekken.nl bezoekt of ons op een andere wijze benadert vraagt ‘t Wekken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) een kampeerplaats reserveert;
(b) via een contactformulier contact met ons opneemt.

1.2. ‘t Wekken verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens van de aanvrager:
(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) geslacht;
(f) bankrekeningnummer (IBAN);

2. Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
(a) Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij gaan ervan uit dat ouders betrokken zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@campingtwekken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
3.1. ‘t Wekken gebruikt uw persoonsgegevens om:
(a) een overeenkomst met u te sluiten voor het gebruik van een kampeerplaats voor een overeengekomen periode;
(b) contact met u op te nemen of te onderhouden.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
4.1. ‘t Wekken neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een iemand van of namens ‘t Wekken tussen zit.

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
5.1. ‘t Wekken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
7.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (artikel 35 en 36 van de Wbp). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘t Wekken. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wij doen dit uitsluitend per post. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@campingtwekken.nl. Op dit adres kunt u ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dat geval en kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

‘t Wekken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
8.1. ‘t Wekken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@campingtwekken.nl.

8.2. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

9. Wijzigingen privacyverklaring
9.1. Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.